PRESENTACIÓ

1.1. L’entitat

L’escola d’educació especial CRESPINELL SCCL, creada l’any 1979, és una escola d’educació especial privada i concertada pel Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya, amb raó social EEE CRESPINELL SCCL, essent el seu representant legal la “Societat Cooperativa Catalana Limitada CRESPINELL”, cooperativa de professionals.

El nostre centre ha estat declarat entitat d’iniciativa social i sense ànim de lucre.

L’any 2002 vàrem ser guardonats amb el Premi Catalunya d’educació 2002 pel projecte de col·laboració amb una escola ordinària.

L’escola està domiciliada al carrer del Pantà número 7 de Terrassa.

Actualment té una plantilla de 38 treballadors i 67 alumnes (d’edats compreses entre 3 i 20 anys). Tenim totes les etapes educatives (infantil, primària, secundària i, a partir de setze anys, Transició a la vida adulta.)

 

1.2 El nostre alumnat

Els alumnes de la nostra escola són alumnes amb Discapacitat Intel·lectual greu i permanent, que precisen suports intensos, extensos i generalitzats per al desenvolupament de les habilitats necessàries per a la vida (comunicació, cura personal, autodirecció, habilitats socials, habilitats per donar significació a l’oci i al temps lliure, habilitats que els permetin tenir cura de la seva salut i seguretat, habilitats acadèmiques i funcionals, habilitats de preparació per a la seva vida laboral i habilitats que els permetin una participació activa a la vida de la llar i a la seva comunitat).

A la nostra escola tenim gran diversitat d’alumnat, hi ha infants i joves que es comuniquen oralment però també en tenim d’altres que necessiten el suport de sistemes alternatius i augmentatius per poder expressar les seves demandes  (pictogrames, plafons de comunicació, etc.). També hi ha alumnes que per a desplaçar-se necessiten l’ajut de cadires de rodes o caminadors i d’altres que es poden desplaçar de forma autònoma però amb supervisió.

Pel que fa a la salut tenim alguns alumnes amb dificultats (crisis epilèptiques, necessitat de botó gàstric, etc.), però d’altres que no pateixen problemes de salut importants més enllà dels que entendríem pels corrents i habituals. Dins d’aquesta diversitat també tenim alumnat amb necessitats importants a l’hora de controlar les seves emocions, els seus problemes de comportament fan que necessitin un suport addicional i intens per relacionar-se socialment.

Cal destacar també que un 30% del nostre alumnat té afegides condicions socials desafavorides.

Amb aquesta descripció volem fer paleses dues qüestions. En primer lloc, tenim alumnes amb necessitats i capacitats diferents i en segon lloc, fer evident que no seleccionem l’alumnat que atenem a l’escola. Entenem que, tot i ser un centre concertat, hem de donar resposta als infants i joves que ho necessitin, independentment de les seves necessitats i de la seva procedència social. Entenem doncs que estem desenvolupant una funció social.

crespinell-logo

 PROJECTE

2.1 Justificació del projecte i objectius i destinataris

Molts dels nostres alumnes tenen dificultats de comunicació i necessiten Sistemes augmentatius i/o alternatius de comunicació (SAAC). Per aquesta raó a l’escola utilitzem comunicadors per a facilitar l’accés del nostre alumnat al coneixement.

Mitjançant els programes informàtics les imatges i els pictogrames del SPC (Speech picture Communication) s’introdueixen als ordinadors i així es poden ser utilitzats de forma habitual pel nostre alumnat.

Pel nostre alumnat és molt important disposar de material audiovisual personal doncs està sobradament provat que l’ús de la imatge millora l’accés al coneixement, sobretot en persones amb dificultats intel·lectuals.

 

Disposar de material audiovisual personal millora:

  • L’accés al record, a la pròpia història .
  • La possibilitat de compartir vivències amb l’altre, sobretot quan la comunicació és difícil.
  • fer ús de la imatge real d’allò que es vol parlar. Per ex : parlem del meu gos, no de qualsevol gos.
  • Poder anticipar situacions fent referència a d’altres ja viscudes.

També és important poder fer ús d’ altre material visual com els pictogrames o altres imatges que signifiquin conceptes. Facilitar l’ús i l’accés a aquest mitjà facilita la comunicació.

L’ús dels sistemes augmentatius (SAAC) no tant sols millora la comunicació a les persones amb dificultats d’aquest tipus, també permeten als professionals adaptar textos i materials didàctics fent-los comprensibles posant-los a l’abast de l’alumnat mitjançant els diferents dispositius (ordinadors, projectors, tablets, etc.)

La imatge i la gestió amb mitjans tècnics aporten als alumnes un plus de motivació que milloren el seu ús.

També cal remarcar la multitud de recursos que existeixen a la xarxa , ja sigui per finalitats lúdiques o d’aprenentatge, dels quals els nostres alumnes se’n poden beneficiar si disposem dels medis adequats per fer-ne ús.

Per aquelles persones amb dificultats motrius greus l’ús de recursos tecnològics permeten que el seu paper pugui ser més participatiu i puguin prendre més iniciatives.

Per tant els destinataris del projecte seria tot l’alumnat de l’escola .

 

Material que caldria per poder millorar la comunicació del nostre alumnat

L’escola compta amb material per poder implementar els sistemes augmentatius de la comunicació (SAAC) però l’actual dotació és del tot insuficient i és per aquesta raó que voldríem complementar-la amb el material que detallem a continuació :

  • un projector DLP LG BX275 Total: 625€ (amb instal·lació)
  • 6 càmeres de fotografiar CAM-FOTO NIKON COOLPIX S3600 NEGRO(999S3600 a 109 euros la unitat Total : 748 euros
  • 2 ordinadors (Torre, pantalla, teclat i ratolí òptic) Total: 1.268€

TOTAL PETICIÓ : 2641€