PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT

L’Eina, SCCL som una entitat sense ànim de lucre que treballem per a la inclusió sociolaboral de les persones en risc d’exclusió. La nostra lluita contra la exclusió social es basa en el treball comunitari. Per això, volem desenvolupar diferents activitats i projectes en col·laboració i cooperació amb entitats i agents socials dels barris de Montserrat, Vilardell i Torre-sana, lloc on s’ubica la nostra entitat.

En aquest sentit, el treball en xarxa és bàsic per al desenvolupament dels projectes i activitats de lluita contra la exclusió social, formant part d’ALEI (Associació Local d’entitats que lluitem contra la exclusió social) i la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, entre d’altres.

Un altre aspecte que estem desenvolupant és el foment del voluntariat, dotant-nos d’eines i recursos que permetin afavorir i millorar la tasca dels i les voluntàries, mitjançant la gestió de projectes i la recerca de finançament per impulsar iniciatives que tinguin impacte en el nostre territori de referència.

 

logo-eina

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

l’Escola Mare de Déu de Montserrat de Terrassa té més del 90% d’alumnes nouvinguts, amb Necessitats Educatives específiques derivades de situacions econòmiques o socioculturals desfavorides, i això provoca que molts tinguin problemes per seguir les classes. Per això, desenvolupa un el projecte de Biblioteca Tutoritzada, desenvolupat per mares voluntàries que estan a la biblioteca ajudant a aquests nens i als que tinguin problemes o vulguin fer classes de repàs. També provoca que les famílies s’apropin a l’escola fent de voluntaris i que es creï un vincle, no només amb escola i famílies, sinó també amb el barri que l’envolta.

Aquest projecte és una iniciativa de cooperació educativa, que vol donar resposta a les necessitats educatives dels infants, coordinant activitats dins i fora de l’horari escolar, reforçant i millorant la tasca de les voluntàries que participen a la biblioteca, millorant la resposta a les mancances d’hàbits d’estudi, a les dificultats d’expressió escrita i oral en llengua catalana dels infants. En definitiva, afavorint les seves oportunitats d’èxit educatiu.

 

OBJECTIUS

L’objectiu principal del projecte és oferir un reforç addicional en les matèries en les quals els infants que presenten dificultats i millorar la tasca desenvolupada per les voluntàries.

Els objectius específics plantejats són:

  • Crear l’hàbit de fer deures diàriament i millorar les tècniques d’estudi dels infants.
  • Potenciar l’hàbit de la lectura i de parlar en català amb els infants.
  • Assolir el màxim d’autonomia a l’hora de fer deures, en la recerca d’informació, etc., aprofitant els recursos dels quals disposa l’espai on es realitzen aquestes (la biblioteca del centre).
  • Aconseguir un bon ambient per realitzar les tasques: concentració, respecte, motivació, etc.
  • Afavorir la participació i implicació activa de les famílies al seu centre i el seu entorn comunitari

 

DESTINATARIS

Els destinataris últims d’aquest projecte són infants de primària de l’Escola Mare de deu de Montserrat. El respecte entre companys i companyes i vers les monitores ha de ser present en totes les relacions. És molt important que hi hagi un bon ambient, bones relacions i sobretot molt de respecte.

 

RECURSOS NECESSARIS

El projecte requereix de dos tipus de recursos:

Recursos materials: Una de les constatacions del projecte de Biblioteca tutoritzada és la necessitat de poder comptar amb material gràfic actualitzat. És per això que es fa necessària l’adquisició de llibres i materials educatius per a la biblioteca del centre que, molt sovint, no estan a l’abast de l’economia familiar dels infants de l’escola.

Recursos de personal: És molt important poder comptar amb una persona que coordini i doni suport a les voluntàries que porten a terme el projecte. Aquest reforç es concreta en una persona amb formació suficient per a orientar i acompanyar les voluntàries a l’hora de prepara els materials, dirigir les sessions i ajudar-les a superar les dificultats que es poden trobar en el moment de treballar amb els infants.

En total, es necessitarien 7.000,00 € que es destinarien a:

  • 2.500,00 € per a dotació de nous llibres i materials per a la biblioteca.
  • 4.500,00 € per a la contractació d’un/a Educador/a Social amb dedicació setmanal de 7,5 hores a la setmana